Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu

Onze commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu (VGWM) bereidt instemmingen voor op haar vakgebied. De commissie voert hiervoor overleg met onder andere medewerkers van de afdelingen Corporate Human Resource (HRC) en Corporate Safety & Security (SSC). Hieronder lees je waarmee de commissie zich bezig houdt en waarmee we al of niet hebben ingestemd en waarom. Voor uitgebreide informatie over wat, waarom en hoe kun je kijken op onze pagina's op in.TenneT.eu

Adviezen

Uitbreiding huisvesting Arnhem

In het MCE bleek een tekort aan werkplekken te ontstaan om fysiek samen te werken. Voor sommige projecten werden in Arnhem al locaties buiten het MCE gehuurd. Daarom werd extra huisvesting in Arnhem gezocht om ruimte te creëren om teams en afdelingen weer bij elkaar te kunnen plaatsen, en zo voor iedereen weer een prettige en efficiëntere (samen)werkomgeving te hebben. Om te zorgen voor passende extra huisvesting is een aanpak in twee fases uitgewerkt. Een voor de korte termijn (2,5 - 5 jaar) om te voorzien in de huidige noodzaak tot extra werkplekken en een langetermijnvisie (5 - 10 jaar). Na overleg en afstemming met verschillende afdelingen binnen de organisatie bleek dat Offshore NL (NLO), Grid Service Offshore (GSO-NL), de in het MCE gehuisveste Duitse Offshore afdelingen (LPO) en de met deze Offshore afdelingen verbonden financiële afdelingen (Projectcontrol LP) in aanmerking komen. Deze afdelingen worden vanaf 1 mei 2020 voor minimaal 2,5 tot maximaal 5 jaar in het kantoor Rijnpoort in Arnhem-Zuid ondergebracht. Dit pand voldeed wat ons betreft ook aan de belangrijkste criteria zoals bereikbaarheid, locatie, parkeren, faciliteiten, IT, security, safety, voorzieningen/diensten, tarieven, CAPEX- en OPEX-kosten. Voor de langere termijn vindt nader onderzoek plaats naar een aantal aspecten die van invloed zijn op de huisvestgingsbehoefte. Denk hierbij aan het uitwerken en vaststellen van groeicijfers, ontwikkelingen door Transforming TenneT, innovatie, duurzaamheid, mobiliteit qua reizen, digitalisering en digitaal samenwerken. Ook voor de langetermijnaanpak ontvangen we te zijner tijd een adviesaanvraag.

Tijdelijke verhuizing kleine groep medewerkers naar locatie Rijnpoort

In februari 2020 werden we geïnformeerd over de tijdelijke verhuizing van een kleine groep medewerkers van IMC naar locatie Rijnpoort tot 1 mei 2020. Dit was bedoeld om voldoende werkplekken te hebben voor de serieuze instroom van mensen bij IMC Strategic en Basic. Na 1 mei 2020 verhuizen de Offshore-medewerkers definitief naar locatie Rijnpoort. Daarna is er in het MCE een 'reshuffle' en kan de groep IMC-medewerkers daar worden gehuisvest.

“De OR is op heel veel fronten actief voor alle medewerkers van TenneT.” Willem Bonnes

Instemmingen

Arbodienstverlening

We hebben ons uitgebreid laten informeren over de tender voor Arbodienstverlening en het voornemen om deze te gunnen aan Rendemens. Een persoonlijk gesprek met de beoogde bedrijfsarts gaf ons een voldoende helder beeld van de uitvoering van de dienstverlening door Rendemens, maar vooral ook van de aanpak en de visie van de bedrijfsarts zelf. Bij onze instemming hebben we wel aangeven aandacht te hebben voor de beschikbare tijd van de bedrijfsarts, die in onze ogen wat beperkt is.

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

We stelden vast dat TenneT TSO B.V. niet compliant is aan de geldende wet- en regelgeving voor Arbo RI&E). De TenneT-brede RI&E was niet up-to-date. De risico-inventarisatie is voor het laatst volledig uitgevoerd in 2005. De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van TenneT. Wij zijn wettelijk medeverantwoordelijk voor het hebben van een goede RI&E. Bovendien hebben we instemmingsrecht op de (getoetste of bijgestelde) RI&E en het Plan van Aanpak. Na herhaalde verzoeken aan betrokken medewerkers en in de overlegvergaderingen met de board hebben we geadviseerd een nauwkeurig tijdschema op te stellen met daarin opgenomen hoe en wanneer we worden betrokken. Het instemmingsverzoek dat we begin dit jaar ontvingen, konden we in de gepresenteerde vorm niet in behandeling nemen. We hebben aangegeven waar het aan ontbrak en hoe op inhoud tot een voor ons acceptabel verzoek te komen.

Herinrichting klachten- en bezwarenprocedures (deze gaat naar VGWM)

Er bestond behoefte aan meer efficiency, duidelijkheid en waar mogelijk vereenvoudiging van de bestaande procedures voor compliancy, integriteit en bezwaar. Na uitgebreid overleg tussen HRC, vertrouwenspersonen en onze delegatie konden we instemmen met

  1. het samenvoegen van de in- en externe bezwarenprocedure en
  2. de inkoop van een externe klachtencommissie (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. Gezien de gevoeligheid van de klachten waarover de commissie SIGA te oordelen heeft bestaat behoefte aan een professionele onafhankelijke commissie.

De nieuwe procedure is bestemd voor alle arbeidsgerelateerde bezwaren, met uitzondering van die bezwaren waarvoor een specifieke commissie uitdrukkelijk bevoegd is verklaard. Zoals bijvoorbeeld de toetsingscommissie. Voor de bezwarenprocedure is een gemengde commissie ingesteld. Deze bestaat uit een onafhankelijk extern voorzitter (jurist) en twee leden, waarvan één wordt aangewezen door de board (een intern lid) en één door de OR. Verder zal een reglement worden opgesteld waarin heldere richtlijnen worden geformuleerd voor behandeling van bezwaren door de commissie. De reeds ingestelde commissie is hier nauw bij betrokken. Ook voor klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie wordt een reglement opgesteld, waarin heldere richtlijnen worden geformuleerd voor behandeling van klachten door de commissie. De insteek is een zo laag mogelijke drempel voor de medewerker om een klacht in te dienen. De uitspraak van de commissies zal een zwaarwegend advies aan de board zijn, waarop de board een besluit neemt.

Voorstel aanschaf AED's

De TenneT-kantoren zijn voorzien van Automatische Externe Defibrillators (AED's). We hebben echter een grote groep medewerkers in de buitendienst die werkzaamheden aan zowel verbindingen als op stations uitvoert. Zij hebben ter plaatse geen beschikking over een AED, terwijl zij wel worden opgeleid om deze in voorkomende gevallen te gebruiken. Om die reden hebben we de board geadviseerd om de TenneT-bedrijfsauto's en de leaseauto's van de buitendienstmedewerkers van een AED te voorzien. Op deze manier reizen de AED's met het werk mee en zijn ook de werkplekken nabij de verbindingen gewaarborgd. Zo kunnen onze medewerkers te allen tijde hulp verlenen. Bij het direct inzetten van een AED is de overlevingskans van het slachtoffer maar liefst 90%. Op basis van een risico-inschatting en op basis van een schatting van het mogelijk aantal slachtoffers beschouwt de board het risico van een hartstilstand, waarbij inzet van een AED levensreddend kan zijn, als verwaarloosbaar tot gering. Ons advies heeft een hoge financiële impact die niet opweegt tegen het voorkomen van het risico. Wel ziet de board in dat de aanwezigheid van een AED het 'veiligheidsgevoel' bij medewerkers versterkt. Reden waarom zij opdracht heeft gegeven een uniform AED-beleid op te stellen. Dit AED-beleid wordt onderdeel van de Guideline 'Emergency Response', dat ter finale vaststelling aan de board wordt voorgelegd. Wij betreuren deze reactie van de board. Wij blijven van mening dat het redden van een mensenleven niet in geld is uit te drukken.

Onder de aandacht

De commissie is in het afgelopen jaar meegenomen en betrokken bij:

  • de ontwikkelingen op het gebied van safety en het opstellen van een nieuwe Safety Vision;
  • de bedrijfsarts en Zorg van de Zaak;
  • het opstellen van een nieuwe TenneT-brede RI&E;
  • de nieuwe functie preventiemedewerker (tot nu toe was de preventiemedewerker binnen TenneT een rol);
  • de ontwikkelingen rond onder spanning werken (Energized Working).