Bijzonderheden

Bijzonderheden

Varen op de nieuwe strategische koers

Na de bekendmaking van de strategische heroriëntatie van de board hebben we ons in het afgelopen jaar voornamelijk beziggehouden met de organisatorische consequenties hiervan. Na het adviestraject over de managementlaag onder de executive board (EB-1), de benoeming van (associate) directors, gingen de kwartiermakers verder met het ontwerp van de organisatie. Dit resulteerde in een adviesaanvraag voor een functioneel ontwerp van de unit designs, een instemmingsverzoek voor een geharmoniseerd plaatsingsproces en Job Grading volgens de Hay-systematiek voor de leidinggevende posities in Nederland en Duitsland. Hoe ons adviestraject is verlopen lees je in het artikel Transforming TenneT. We volgen met belangstelling de implementatie van de nieuwe organisatie en de inspanningen van de werkstromen van onder andere strategie, organisatie & processen, leiderschap & cultuur. Ook wij hebben het vertrouwen dat dit alles zal bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen. Wat ons betreft is het daarbij van groot belang dat medewerkers zich ook daadwerkelijk ‘People in the heart of TenneT’ blijven voelen.

Herbenoeming Laetitia Griffith raad van commissarissen (RvC)

Op 1 juli 2019 liep de eerste termijn van Laetitia Griffith als commissaris af. De commissarissen wilden haar graag voordragen voor herbenoeming. Laetitia was in de afgelopen jaren onze contactcommissaris en we hebben onze overleggen met haar als zeer plezierig ervaren. Wij hebben het voornemen van de commissarissen dan ook van harte ondersteund en Laetitia met versterkt recht van aanbeveling voor herbenoeming voorgedragen. Met deze voordracht hebben we volledig gebruik gemaakt van ons versterkt recht van aanbeveling voor twee commissarissen: Stijn van Els en Laetitia Griffith.

Herbenoeming Ben Voorhorst COO TenneT TSO B.V.

Op 30 november 2019 liep de benoemingstermijn van Ben Voorhorst af. We hebben met een advies onze steun uitgesproken voor het voornemen van commissarissen en executive board (EB) om Ben voor te dragen voor herbenoeming als COO van TenneT Holding B.V. en TenneT TSO B.V.

Themabijeenkomst met RvC en board

Zoals gebruikelijk vond er in november een themabijeenkomst met commissarissen en board plaats. Dit keer een actieve sessie bij onze buren in gevangenis 'De Koepel'. Getogen in oranje overalls gingen we in gemengde groepen de uitdaging van een escape room aan. Onze vaardigheden zoals communicatie, analytisch denkvermogen en vertrouwen werden aardig op de proef gesteld. Uiteindelijk is het bijna alle groepen gelukt om binnen de tijd te 'ontsnappen'. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we in een informele setting onze ervaringen gedeeld. Wat ons betreft was het een zeer leerzame middag!

Verkiezingen ondernemingsraad

In november begonnen we de procedure voor de OR-verkiezingen in februari 2020. Het lukte ons niet om voldoende collega's te interesseren om zich kandidaat te stellen. Een veel gehoord argument was onzekerheid over de eigen functie en de verwachtingen van mogelijk een nieuwe leidinggevende met de implementatie van Transforming TenneT. Ook een aantal zittende leden stelde zich niet opnieuw verkiesbaar. Het resultaat was dat er geen verkiezingen nodig waren. De nieuwe OR is op 1 maart begonnen met 10 oud leden en één nieuw lid. Voor de invulling van de vier vacatures beginnen we na de zomervakantie een nieuwe procedure. De nieuwe OR plant nog een starttraining. Dan beraden zij zich onder andere over de werkwijze en organisatie.

“Meld je aan en maak het verschil binnen TenneT!” Eline Huizinga